Главное меню
Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Szkoła lidera polonijnego „Ja - Lider”
 • Категория:
 • Загрузок:
  0
 • Рейтинг:
  0.0/0
§1 Informacje o projekcie
 1. Projekt skierowany jest do organizacji polskich działających na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Białorusi i Mołdawii oraz ich młodzieżowych liderów.
 2. Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
 3. Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Szkoła lidera polonijnego „Ja - Lider”  zwanym dalej „Projektem”.
 2. Organizator, będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 18 pięcioosobowych zespołów – łącznie 90 uczestników będących członkami organizacji pozarządowych mniejszości polskiej na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Białorusi i Mołdawii.
§ 3 Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnik cyklu szkoleń musi spełniać następujące warunki formalne:
 • władać językiem polskim na poziomie dobrym;
 • być członkiem 5 osobowego zespołu delegowanego przez organizację polską funkcjonującą na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i Mołdawii;
 • mieć ukończony 18 rok życia i być członkiem organizacji polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i Mołdawii;
 • z własnej inicjatywy być zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji, umiejętności liderskich i postaw obywatelskich;
 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub złożenie w Biurze Projektu ankiety rekrutacyjnej w terminie określonym w § 4 pkt 4.
 2. Zgłoszenia w formie ankiety rekrutacyjnej powinny być wysłane lub złożone jednorazowo przez osobę będącą odpowiedzialną za zespół oraz oddelegowaną do kontaktów z Organizatorem, ktorym jest Stowarzyszenie Centrul Polonez przedstawione przez Aleksandra Derval.
 3. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej 
 4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego uczestnika.
 5. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
 6. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której do Biura Projektu wpłynął poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny.
 
§ 4 Zasady rekrutacji
 1. Proces rekrutacji będzie odbywał się sukcesywnie, a rozpocznie się 01.05.2016 r.
 2. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa w szkoleniach objętych Projektem prowadzi Koordynator projektu.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń na pełny cykl szkoleń rozpocznie się 01.05.2016 r. a zakończy się 30.07.2016 r. o godz. 16.00.
 4. Sposoby informowania Beneficjentów ostatecznych o rekrutacji:
 • wysłanie drogą mailową oficjalnego potwierdzenia o zakwalifikowaniu;
 • komunikaty na stronie internetowej;
 • ogłoszenia w środkach masowego przekazu – media polonijne ukazujące się na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Białorusi i Mołdawii;
 1. W przypadku nie zebrania się grupy szkoleniowej określonej w §2 w w/w terminach przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników.
 2. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników dla określonej w §2 grupy docelowej.
 3. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.
 4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go lub przesłanie do Biura Projektu;
  2. Weryfikacja złożonych dokumentów;
  3. Sporządzenie listy uczestników szkoleń;
  4. Przesłanie pocztą elektroniczną informacji do wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie;
 5. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.
§ 5 Prawa uczestnika szkolenia
1. Każdy Uczestnik szkolenia ma prawo do:
 • udziału w szkoleniu, do którego się zakwalifikował;
 • zgłaszania uwag i oceny szkolenia, w którym uczestniczy;
 • otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć;
 • otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w cyklu szkoleń w ramach Projektu, po zaliczeniu wszystkich modułów cząstkowych; 
§ 6 Obowiązki uczestnika szkolenia
1. Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do:
 • zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu;
 • uczestniczenia we wszystkich modułach szkolenia;
 • wypełniania w trakcie trwania szkolenia ankiet ewaluacyjnych;
2. Każdy zespół, w skład którego wchodzi 5 młodych polonijnych liderów, deklaruje gotowość realizacji opracowanego podczas warsztatów miniprojektu po powrocie do miejsca działalności organizacji.
 
§ 7 Szkolenia
1. W ramach cyklu szkoleń zostaną przeprowadzone następujące moduły szkoleniowe:
 1. PIERWSZY MODUŁ – temat zajęć:
 • Skuteczna komunikacja, efektywny zespół;
 • Rola lidera, motywowanie do działania, elementy asertywnego reagowania na sytuacje trudne;
 • Zarządzanie projektem społecznym: praca metodą projektową, analiza potrzeb, pozyskiwanie funduszy, planowanie, zarządzanie, realizacja, ewaluacja projektu;
 1. DRUGI MODUŁ – temat zajęć:
 • Warsztaty obywatelskie;
 1. TRZECI MODUŁ – temat zajęć:
 • Przypomnienie zasad ortograficznych;
 • Słownictwo polskie w podstawowych codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Polska etykieta językowa;
 • Historia;
2. Grupy szkoleniowe liczyć będą: 30 osób.
3. Harmonogram i miejsce organizacji szkoleń: 2-11 lipca; 7-16 sierpnia; 17-26 sierpnia 2016 roku, m. Supraśl, ul. Borki 29 (Hotel Lipowy Most).
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w całym cyklu szkoleń.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania lub przerwania uczestnictwa w projekcie uczestnik dodatkowo zobowiązany jest do złożenia w Biurze Projektu pisemnej rezygnacji z podaniem jej powodu.
 
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Koordynatora projektu od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy do Organizatora.
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.